Search form

Yiwáni 18:25

Pétero asi andá kpá roné gɨ ro Yésụ

(Matáyo 26:71-75, Márɨko 14:69-72, Lúka 22:58-62)

25Sɨmɨ bɨ nɨyí ndị́sị ndúꞌyú Yésụ ní, Simúna Pétero nɨ aka fú ndị́sị tóro ro phoꞌdụ gɨ zɨ́ drụ́. Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ndúꞌyú Pétero kɨ́dí, “Tosoyị́ nda tɨ́ káa zɨ́ áyí ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ oꞌdo bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ wo ba ní ní?”

Zɨ́ Pétero úkulúgu ledre kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, mándá ꞌbɨ amá gɨ dongará ꞌyị ga gére née wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index