Search form

Yiwáni 18:26

26Ngíti oꞌdo nɨ kóo kpá bo dongará ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ úku ledre zɨ́ Pétero née. Oꞌdo máa née nɨ sụmụ oꞌdo bɨ Pétero lagáꞌdecị ngúru mbílí a kɨ́ mongụ́ maku ní, nɨ ꞌyị ꞌbɨ moko ꞌbɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́. Zɨ́ oꞌdo máa née kpá úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Sɨmɨ bɨ gáa ꞌdiꞌbinɨ́ Yésụ yáká ꞌdáa ní, komomá utú ro ngíti ꞌyị íri tɨ́ káa zɨ́yị ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index