Search form

Yiwáni 18:28

Yésụ kóꞌdụ́ gávana Piláto

(Matáyo 27:1-2,11-14, Márɨko 15:1-5, Lúka 23:1-5)

28Nda gɨ ore akpa kɨ́ sị́ndóndó, zɨ́ Kayáfa kásaókpó Yésụ kóꞌdụ́ Piláto gávana ꞌbɨ Róma. Sɨmɨ bɨ Yụ́da nderéogụnɨ́ kɨ́ Yésụ ꞌbe ꞌbɨ Piláto ní, Yụ́da maáge idíakánɨ́ ꞌbɨ eyé cịkị sága olụ́nɨ́ ꞌdị́cị́ wá gɨ zɨ́a Piláto nɨ ꞌyị lóṇgó, orụ́ roné káa zɨ́ yée Yụ́da e wá. Togụ́ yée olụ́nɨ́ go sɨmɨ gara ꞌbɨ Piláto yá, yée ꞌdewenɨ́ lorụ ꞌbɨ ondụ́ eyé go, yée utúasánɨ́ lolụ ánu Ayímbi Umbuokpó ndro kɨ́ lafúye e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index