Search form

Yiwáni 18:29

29Née sị́ ledre bɨ Piláto olụ́ogụ zɨ́ye sága ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Oꞌdo bɨ ógụsé kɨ́e ba lúyú ledre ené nɨ ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index