Search form

Yiwáni 18:30

30Zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da ga gére née úkulúgu ledre zɨ́ Piláto kɨ́dí, “Idí oꞌdo née luyú ledre wá yá, káa bɨ ꞌdiꞌbiogụzé wo kóꞌdụ́yị ona wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index