Search form

Yiwáni 18:31

31Zɨ́ Piláto úku ledre zɨ́ Yụ́da ga gére née kɨ́dí, “ꞌDíꞌbióyósé wo mu gɨ ona zɨ́se ꞌdécị ngbanga roa kacɨ́ lorụ esé bɨ ꞌbɨ Yụ́da e ní.”

Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ogụzé kɨ́ oꞌdo née kóꞌdụ́yị gɨ zɨ́a áyí dụụ́ yị́ị ꞌyị ꞌdécị ngbanga ꞌyị gɨ ro do úfu a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index