Search form

Yiwáni 18:33

33Zɨ́ Piláto ólụ́lúgu roné ꞌdị́cị́ ngbanga, zɨ́a úku ledre kɨ́dí idínɨ́ ndáꞌbaógụ kɨ́ Yésụ kóꞌdụ́ ne. Sɨmɨ bɨ Yésụ ogụ ní, zɨ́a nduꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Maꞌdíi, áyí Ngére ꞌbɨ Yụ́da e?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index