Search form

Yiwáni 18:35

35Piláto yaá, “Ledre amá ndaá, mándá ꞌbɨ amá Yụ́da wá. ꞌYị eyị́ e kɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ꞌdiꞌbiogụnɨ́ yị́ị ye kóꞌdụ́ma. Éyị́ bɨ méngị bɨsinyíne ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index