Search form

Yiwáni 18:36

36Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Piláto kɨ́dí, “Rokoꞌbụ ꞌbɨ ídíma bɨ káa do Ngére ní, ogụ ené gɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e gɨ do sogo káṇgá ona wá. Idí rokoꞌbụ amá nɨ gɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e yá, káa bɨ ꞌyịmɨkása amá e ụdụnɨ́ okó go sɨmɨ bɨ Yụ́da e ꞌdiꞌbinɨ́ máa ógụ kɨ́ma kóꞌdụ́ mɨngburoko ꞌyị eyé e ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index