Search form

Yiwáni 18:37

37Piláto ya zɨ́ Yésụ ní, “Úku ledre kenée ní, áyí Ngére ke.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Úku go maꞌdíi yá mááyí Ngére. Née sị́ ledre bɨ kasaogụnɨ́ máa do ndíki máa do sogo káṇgá ona gɨ roa ní, gɨ ro zɨ́ma ꞌdódo maꞌdíi ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e. ꞌYị ga bɨ ilinɨ́ maꞌdíi ní, ndịsịnɨ́ índi mbílíye dụụ́ ye úwú ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index