Search form

Yiwáni 18:38

ꞌDecịnɨ́ ngbanga Yésụ gɨ ro úfu wo

(Matáyo 27:15-31, Márɨko 15:6-20, Lúka 23:13-25)

38Piláto yaá, “Maꞌdíi bɨ úku ledre a kɨ́rɨ́ née, née maꞌdíi ꞌbɨ ꞌdi?” Sɨmɨ bɨ uku ledre née kenée ní, geré zɨ́a ólụ́ógụ ndéréne zɨ́ Yụ́da ga bɨ ꞌdiꞌbiogụnɨ́ Yésụ ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Málúrúndíki amá lúyú ledre gɨ zɨ́ oꞌdo bɨ ꞌdíꞌbiógụsé wo ba wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index