Search form

Yiwáni 18:40

40Zɨ́ Yụ́da ga gére née ị́nyịyé mbá ótrụ́ ledre kɨ́dí, “Ídí ótoómo Barába zɨ́a ólụ́ógụné zɨ́ze.” (Barába nɨ ꞌyị lúyú ledre bɨ kóo ịcị́ okó ro akúma ꞌbɨ Róma zɨ́ye úfu ꞌyị e ní.)

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index