Search form

Yiwáni 18:5

5Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Gamásoꞌdozé Yésụ, oꞌdo bɨ gɨ sɨmɨ Nazeréta ní.”

Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Oꞌdo máa née máa, mááyí ba.” Yụ́da bɨ iꞌbí ngbángáa ní nɨ ꞌbɨ ené kenée mɨtóroné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index