Search form

Yiwáni 18:6

6Sɨmɨ bɨ Yésụ uku ledre kɨ́dí, “Oꞌdo máa née máa ní,” zɨ́ yaꞌdá ga bɨ ogụnɨ́ ꞌdíꞌbi wo née ndáꞌbayé mɨꞌdí sogo do útúye mbá bi káa zɨ́ éyị́ bɨ uyunɨ́ go mɨúyu ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index