Search form

Yiwáni 18:7

7Zɨ́ Yésụ kpá ndúꞌyú ándá yée kɨ́dí, “Gámásóꞌdosé náambi yaá?”

Zɨ́ye úkulúgu ledre kɨ́dí, “Gamásoꞌdozé Yésụ, oꞌdo bɨ gɨ sɨmɨ Nazeréta ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index