Search form

Yiwáni 19

ꞌDecịnɨ́ ngbanga úfu Yésụ

1Gɨ do kacɨ́ a bɨ ꞌyị e ya yée ilinɨ́ Piláto idí ótoómo zɨ́ye Barába ní, zɨ́ Piláto íꞌbíógụ Yésụ zɨ́ asikíri e idínɨ́ mu ócó wo. 2Sɨmɨ bɨ ocóasánɨ́ wo go ní, zɨ́ asikíri maáge lágáógụ kị́nị kụ́ṛókụ́ a káa zɨ́ tagíya ꞌbɨ mɨngburoko ngére e ní ésị a ro do Yésụ. Zɨ́ye ꞌdíꞌbiógụ mɨgbagbawu bongó+ bɨ káa zɨ́ ꞌbɨ mɨngburoko ngére ní, zɨ́ye ésị a ro Yésụ maꞌdáa. 3Zɨ́ye ndị́sịyé fólo wo kɨ́ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Azé go óto úndruyị́ ngére ꞌbɨ Yụ́da e.” Nda gɨ ꞌdáꞌba, do ndị́sịyé óngbo komoa.

4Zɨ́ Piláto kpá ólụ́ógụ ándá roné zɨ́ Yụ́da ga gére née sága zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Oꞌdo bɨ ógụsé kɨ́e ba málúrúndíki amá lúyú ledre gɨ zɨ́a, bɨ nɨ óto máa zɨ́ma ꞌdécị ngbanga ro a bɨsinyíne ní wá.” 5Zɨ́ Piláto úku ledre kɨ́dí Yésụ olụ́ogụ mu sága. Zɨ́ Yésụ ólụ́ógụné sága nyé kɨ́ mɨkụ́ṛókụ́ kị́nị gána ní ro doné, kpá kɨ́ mɨgbagbawu bongó gáa esịnɨ́ roa ní roné. Zɨ́ Piláto úku ledre zɨ́ Yụ́da maáge kɨ́dí, “ꞌYị esé ba nɨ goó ba.”

6Sɨmɨ bɨ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị eyé e lurúnɨ́ Yésụ ní, zɨ́ye ị́nyịyé mbá úku ledre kɨ́dí, “Oꞌdo née idí úyu ꞌdáꞌba.”

Piláto ya zɨ́ye ní, “Togụ́ gɨ ro úfu wo yá, ídísé úfu yị́ esé se. Togụ́ máa yá, málúrúndíki amá lúyú ledre roa do úfu wo gɨ zɨ́a wá.” Zɨ́a ndólolúgu Yésụ kpá ꞌdị́cị́.

7Zɨ́ Yụ́da ga gére née úkulúgu ledre zɨ́ Piláto kɨ́dí, “Lorụ ezé nɨ bo, uku ledre kɨ́dí, ꞌyị káa zɨ́ oꞌdo née idí úyu ꞌdáꞌba gɨ zɨ́a oꞌdo maꞌdáa uku ledre ya née nɨ Owụ́ ꞌbɨ Lomo.”

8Sɨmɨ bɨ Piláto uwú ledre gɨ tara Yụ́da ga gére née kɨ́dí Yésụ uku ya née nɨ Owụ́ ꞌbɨ Lomo ní, zɨ́ ngịrị méngị wo bɨsinyíne. 9Zɨ́ Piláto maꞌdáa ólụ́lúgu roné ꞌdị́cị́, zɨ́a ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Áyí yị́ eyị́ gɨ ꞌda? Yésụ ịtị ené e wá.” 10Gɨ zɨ́a bɨ Yésụ ịtị wá ní, zɨ́ Piláto úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ị́tị eyị́ wá ní, ówo eyị́ bɨ kɨ́dí mɨsiꞌdi yómo yị́ị kɨ́ úfu yị́ị nɨyí mbá do sị́lị́ma ní wá?”

11Yésụ ya zɨ́a ní, “Áyí ꞌdécị ngbangamá lá dụụ́ gɨ zɨ́a bɨ Lomo iꞌbí rokoꞌbụ ledre máa née ne zɨ́yị ní. Idí ndaá kenée wá yá, ꞌyịmaꞌdí e utúasánɨ́ ꞌdécị ngbangamá wá. ꞌYị bɨ iꞌbí máa zɨ́yị gɨ ro zɨ́yị ꞌdécị ngbanga má ní, lúyú ledre ené romo gɨ do ꞌbɨ eyị́ go.”

12Gɨ zɨ́ ledre ga bɨ Yésụ uku yée kenée ní, Piláto ili ené lolụ kóo bɨ yaá idínɨ́ úfu Yésụ ní wá. Ɨ́ꞌɨ, Yụ́da ilinɨ́ kenée wá. Zɨ́ye ndị́sị ódroyé oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí, “Togụ́ yómo oꞌdo née go yá, áyí go okó ro Káyísara+ ngére ꞌbɨ Róma. Gɨ zɨ́a togụ́ ꞌyị ya née nɨ go kpá ngére yá, oto roné go ezeokó ngére ezé Káyísara.”

13Gɨ zɨ́ ledre bɨ Yụ́da e odónɨ́ royé go kị́éꞌdo kɨ́dí ꞌbúó Yésụ idí úyu kí ní, zɨ́ Piláto ólụ́ógụ ndị́sịné do nyárá bi do kị́tị ngére kɨ́ꞌdí bɨ ndịsị lengbe ndị́sị ꞌdécị ngbanga umbu ní, ịrị bi máa née kɨ́ tara Aramáyika kɨ́dí, “Gabata” (ini ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí mɨsɨsɨlekpe tutú.) 14Ledre máa née mengị kóo roné née sɨmɨ bɨ kadra nɨ go kpɨtere sɨmɨ do ní. Née kóo go sịndị́ kadra bɨ Yụ́da e ndịsịnɨ́ yéme royé sɨmɨ a gɨ ro Ayímbi bɨ Umbuokpó ní.

Zɨ́ Piláto íꞌbí Yésụ zɨ́ye, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Ngére esé ba nɨ goó ba.”

15Zɨ́ Yụ́da ga gére née kpá fú úku ledre kɨ́dí, “Idí úyu ꞌdáꞌba. Oꞌdo née idí úyu ꞌdáꞌba.”

Piláto ya zɨ́ye ní, “Bɨ nɨ Mongụ́ ngére esé, idínɨ́ úfu wo ꞌdáꞌba?”

Manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní ya zɨ́ Piláto ní, “Ngére ezé nɨ dụụ́ kị́éꞌdo Káyísara.” 16Gɨ zɨ́a bɨ ukunɨ́ yị́ eyé ye kenée ní, Piláto yaá ufunɨ́ wo mu.

Ufunɨ́ Yésụ

(Matáyo 27:32-44, Márɨko 15:21-32, Lúka 23:26-43)

Geré zɨ́ asikíri e ꞌdíꞌbi Yésụ. 17Zɨ́ Yésụ ị́mbị́ mɨngbúngbu kágá bɨ ayínɨ́ ndéré úfu wo doa ní ólụ́ógụ kɨ́e gɨ sɨmɨ yana gara sága ndéréye kɨ́e do bi bɨ lengbe ndịsịnɨ́ úfu ꞌyị e doa ní. Aramáyika ndolonɨ́ ịrị bi máa née kɨ́dí, “Gologóta.” Ya cóngó doꞌyị. 18Ufukotrụnɨ́ yée kɨ́ ꞌyị ugu e gbre, phephénɨ́ yée mbá mɨphéphé do mɨngbúngbu kágá. Yésụ nɨ ꞌbɨ ené yana.

19Zɨ́ Piláto éké ledre ro éyị́ orụórụ zɨ́a íꞌbí a idínɨ́ phéphéngéṛị a ro mɨngbúngbu kágá kpɨtere do Yésụ ꞌdága kɨ́dí, “BA YÉSỤ ꞌYỊ ꞌBƗ NAZERÉTA, MONGỤ́ NGÉRE ꞌBƗ YỤ́DA E.” 20Piláto eké kóo ledre née sɨmɨ tara e mɨngúngúcua káa zɨ́ tara Latíni, Aráma nda kpá kɨ́ Gịrị́gị gɨ do bɨ zɨ́ tụ́ꞌdụ́ Yụ́da e ólo a zɨ́ye ówoyéme ledre gɨ ro Yésụ, gɨ zɨ́a ufunɨ́ kóo wo gbóo kɨ́ mongụ́ gara bɨ Yerụsaléma ní. 21Zɨ́ ledre née sínyíne ro manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní gbála, zɨ́ye ị́nyịyé ndéréye úku ledre zɨ́ Piláto kɨ́dí, “Nda ídí ya Yésụ nɨ Ngére ezé ꞌbɨ Yụ́da e wá. Ídí éké a yá, uku ya née nɨ Ngére ezé ꞌbɨ Yụ́da e.”

22Zɨ́ Piláto úkulúgu ledre zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ogụnɨ́ zɨ́ne née oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí, “Ledre bɨ máéké go ní máéké go.”

23Zɨ́ asikíri ga gére née lálaógụ ngíti géyị bongó ꞌbɨ Yésụ gɨ roa, zɨ́ye phéphé wo do mɨngbúngbu kágá. Gɨ do kacɨ́ a née, zɨ́ye ꞌdíꞌbiógụ bongó ené e ífi báyi a sɨmɨ a eso, ꞌyị kɨ́ ꞌbɨ ené kị́éꞌdo. Ngíti bongó ené maꞌdáa nɨ ꞌbɨ ené mbílíne, ndịsị ónzó a roné mɨónzó.

24Gɨ ro bongó máa wo bɨ mbílíne née ní, zɨ́ asikíri ga gére née úku ledre kɨ́dí, “Ndazé lófosínyi wo ba mɨlófosínyi wá, idízé ónzó gbégbé. ꞌYị bɨ utú go zɨ́a ní, zɨ́a ꞌdíꞌbi a ne.”

Ledre ga bɨ asikíri ga gére née mengịnɨ́ ní, utúasá go kpịnị kɨ́ ledre ga bɨ kóo Lomo ukuiꞌbí zɨ́ ngúru nébị úku a kɨ́dí,

“Nɨyí ífi báyi bongó amá dongaráye,

zɨ́ye kpá ónzó gbégbé gɨ ro mbílí bongó amá ní.”-

Asikíri ga gére née mengịnɨ́ kóo ledre née tɨ́ za cé káa zɨ́ bɨ kóo nébị uku ní.

25Née ní, Maríya mbágá Yésụ odónɨ́ mɨmbéꞌdeyé kɨ́ lémịné nderé toronɨ́ go gbóo cigí mɨngbúngbu kágá bɨ phephénɨ́ Yésụ doa ní. Zɨ́ ngíti géyị kará e gbre ịrịyé mbá Maríya, ngíti a ꞌbɨ ené meꞌbe Keliyópa, ngíti a ꞌbɨ ené gɨ sɨmɨ gara bɨ kɨ́ ịrịné Magɨdála ní ndị́sị tóroyé ndro kɨ́ mbágá Yésụ. 26Sɨmɨ bɨsinyí sịndị́ kadra née ní, zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ꞌbúa nɨ do Yésụ kɨ́ngaya ní, nderé toro go gbóo cigí mbágá Yésụ kenée. Zɨ́ Yésụ úku kása ledre gɨ do mɨngbúngbu kágá gɨrí zɨ́ mbágáne kɨ́dí, “Mamá, owụ́oꞌdo bɨ nɨ tóro cigíyị íri née, idí nda ídí zɨ́yị káa do owụ́ ꞌbɨ eyị́.” 27Zɨ́ Yésụ kpá úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne née kɨ́dí, “Kára née nɨ nda go mbágáyị.” Tónóne sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née, ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ née ndịsị nda lúrú bi kacɨ́ mbágá Yésụ go ne.

Ledre gɨ ro umbu Yésụ

(Matáyo 27:45-56, Márɨko 15:33-41, Lúka 23:44-49)

28Sɨmɨ bɨ Yésụ owoyeme go bɨlámáne kɨ́dí ledre ga bɨ ꞌBụné kasaogụ née gɨ ro méngị yée, née mengị go mbá tɨ́ káa zɨ́ bɨ ili ní, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Mɨmbéꞌdemá ịrị́ mɨị́rị́.” Ledre née utúasá go kpịnị kɨ́ ledre ga bɨ nɨyí mɨékéye sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo ní. 29Ábuwá asikíri ga gére née ꞌdiꞌbiogụnɨ́ mɨndogó leꞌyị́ kóṛó eyé go kɨ́rɨ́ née ndị́sị kɨ́ éwé yị́ eyé. Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre bɨ Yésụ uku kɨ́dí, mɨmbéꞌdené ịrị́ mɨị́rị́ ní, zɨ́ ngúruyé ndéréne ꞌdíꞌbiógụ éyị́ káa zɨ́ katúu ní ónzó a bu sɨmɨ mɨndogó leꞌyị́ eyé ba, ésị a ro ngbángbá kágá sị́kpịóto a tara Yésụ. 30Sɨmɨ bɨ Yésụ mbulúonzó mɨndogó leꞌyị́ née ní ní, zɨ́ Yésụ maꞌdáa úku ledre kɨ́dí, “Moko ga bɨ kóo kásaógụ máa gɨ royé ní, máméngịónzó yée go.” Geré gɨ do kacɨ́ ledre née ní, zɨ́a ótoómo ꞌdówụ́ne, geré zɨ́ komo go a útúne ngeṛe.

31Gɨ zɨ́a yị́ ené go sịndị́ kadra ꞌbɨ Yụ́da e ꞌbɨ yéme royé kɨ́lóndó a née go Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro bɨ kɨ́ ledrené owó owó ní. Zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ndéréye zɨ́ Piláto, idí íꞌbí lorụ gɨ ro zɨ́ asikíri e ndéréye ócóꞌdéwe sịndị́ ꞌyị ga bɨ phephénɨ́ yée née gɨ ro zɨ́ye úyuyé ꞌdiya zɨ́ sụmụyé e ógụyé ꞌdíꞌbióyó yée gɨ do mɨngbúngbu kágá ꞌdáꞌdá zɨ́ ngítí kadra kɨ́ útúne gɨ zɨ́a kɨ́lóndó go Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, kacɨ́ ondụ́ ezé ꞌyị méngị moko ndaá. 32Zɨ́ Piláto kása asikíri ené e idínɨ́ mu ndéré ócóꞌdéwe sịndị́ ꞌyị ga phephénɨ́ yée née. Tonónɨ́ ócóꞌdéwe fị sịndị́ ꞌyị ga bɨ phephénɨ́ yée kɨ́ Yésụ ní. 33Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ nda gɨ ro ꞌdéwe sịndị́ Yésụ ní, nɨyí lúrú bi káa ní, Yésụ uyu yị́ ené go. Gɨ zɨ́ kéyị née ꞌdewenɨ́ eyé lolụ sịndị́a wá.

34Zɨ́ ngúru asikíri ị́nyịné lụ́kụ dogboṛụ sɨmɨ Yésụ kɨ́ phala, geré zɨ́ sáma kɨ́ iní ndéꞌyị́ógụné gɨ sɨmɨa. 35Máa Yiwáni, máéké zɨ́se ba maꞌdíi ledre, ledre maꞌdáa mengị roné za cụ́ do komomá. Máéké gɨ do bɨ zɨ́se ówo a, gɨ ro zɨ́se ṇgúṇgu ledre Yésụ maꞌdáa. 36Gɨ zɨ́a mɨéké kúrú Lomo uku kenée kɨ́dí, “Kémbị́ cóngó Yésụ bɨ ꞌdéwe ní ndaá.”- Ledre bɨ mengị roné zɨ́ Yésụ ní nɨ go tɨ́ kenée, kémbị́ cóngó a bɨ ꞌdewe ní ndaá. 37Nɨ kpá mɨékéne kɨ́dí, “Nɨyí karanée ndị́sị lúrú kása ꞌyị bɨ lụkụnɨ́ wo kɨ́ phala ní.”-

Yoséfa oto umbu Yésụ

(Matáyo 27:57-61, Márɨko 15:42-47, Lúka 23:50-56)

38Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née ní, ngíti oꞌdo nɨ kóo bo kɨ́ ịrịné Yoséfa, nɨ gɨ sɨmɨ gara bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Aramatáyo ní. Oꞌdo née nɨ kóo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ, tɨ́ lá ili ené zɨ́ ꞌyị e ówo a wá gɨ zɨ́a ngịrị Yụ́da e ndịsị méngị wo mɨméngị. Zɨ́ oꞌdo née ị́nyịné ndéréne ndúꞌyú Piláto, idí ṇgúṇgu a zɨ́ne ꞌdíꞌbi umbu Yésụ ndéré óto a. 39Nịkodị́mo bɨ kóo nderé ódro kɨ́ Yésụ kɨ́ ndụlụ ní nɨ kóo kpá bo ore sɨmɨ bɨ Yoséfa nɨ ndéré ndúnduꞌyú gɨ ro ꞌdíꞌbi umbu Yésụ ní. Zɨ́ Nịkodị́mo maꞌdáa ꞌdíꞌbi mongụ́ sụꞌbụ́ bɨ kɨ́ bɨlámá kágá mɨndonyo e sɨmɨné bɨ ugúnɨ́ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́ ní kpa gɨ ro ndéré sụ́sụ a ro umbu Yésụ. Zɨ́ye ndéréye kɨ́ Yoséfa.

40Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ íri ní, zɨ́ye ꞌdíꞌbi umbu Yésụ cíṛígbí a yeré kɨ́ bɨlámá káꞌdá bongó, zɨ́ye sụ́sụ sụꞌbụ́ mɨndonyo bɨ ogụnɨ́ kɨ́e ní ro a kacɨ́ ondụ́ eyé ꞌbɨ Yụ́da e gɨ ro zɨ́ye óto wo. 41Bi bɨ kóo ufunɨ́ Yésụ doa née, yáká nɨ kóo ore. Mị́ngị́ yáká maꞌdáa iciomo kóo gu ore nzíyiné otonɨ́ aka ꞌyị sɨmɨ a wá. 42Gɨ zɨ́a née sị́lị́ bɨ Yụ́da e ndịsịnɨ́ yéme royé sɨmɨ a gɨ ro Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro ní, gɨ zɨ́ kéyị née zɨ́ye ꞌdíꞌbi umbu Yésụ ꞌdiya ndéré óto a ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index