Search form

Yiwáni 19:10

10Gɨ zɨ́a bɨ Yésụ ịtị wá ní, zɨ́ Piláto úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ị́tị eyị́ wá ní, ówo eyị́ bɨ kɨ́dí mɨsiꞌdi yómo yị́ị kɨ́ úfu yị́ị nɨyí mbá do sị́lị́ma ní wá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index