Search form

Yiwáni 19:11

11Yésụ ya zɨ́a ní, “Áyí ꞌdécị ngbangamá lá dụụ́ gɨ zɨ́a bɨ Lomo iꞌbí rokoꞌbụ ledre máa née ne zɨ́yị ní. Idí ndaá kenée wá yá, ꞌyịmaꞌdí e utúasánɨ́ ꞌdécị ngbangamá wá. ꞌYị bɨ iꞌbí máa zɨ́yị gɨ ro zɨ́yị ꞌdécị ngbanga má ní, lúyú ledre ené romo gɨ do ꞌbɨ eyị́ go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index