Search form

Yiwáni 19:12

12Gɨ zɨ́ ledre ga bɨ Yésụ uku yée kenée ní, Piláto ili ené lolụ kóo bɨ yaá idínɨ́ úfu Yésụ ní wá. Ɨ́ꞌɨ, Yụ́da ilinɨ́ kenée wá. Zɨ́ye ndị́sị ódroyé oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí, “Togụ́ yómo oꞌdo née go yá, áyí go okó ro Káyísara ngére ꞌbɨ Róma. Gɨ zɨ́a togụ́ ꞌyị ya née nɨ go kpá ngére yá, oto roné go ezeokó ngére ezé Káyísara.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index