Search form

Yiwáni 19:13

13Gɨ zɨ́ ledre bɨ Yụ́da e odónɨ́ royé go kị́éꞌdo kɨ́dí ꞌbúó Yésụ idí úyu kí ní, zɨ́ Piláto ólụ́ógụ ndị́sịné do nyárá bi do kị́tị ngére kɨ́ꞌdí bɨ ndịsị lengbe ndị́sị ꞌdécị ngbanga umbu ní, ịrị bi máa née kɨ́ tara Aramáyika kɨ́dí, “Gabata” (ini ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí mɨsɨsɨlekpe tutú.)

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index