Search form

Yiwáni 19:14

14Ledre máa née mengị kóo roné née sɨmɨ bɨ kadra nɨ go kpɨtere sɨmɨ do ní. Née kóo go sịndị́ kadra bɨ Yụ́da e ndịsịnɨ́ yéme royé sɨmɨ a gɨ ro Ayímbi bɨ Umbuokpó ní.

Zɨ́ Piláto íꞌbí Yésụ zɨ́ye, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Ngére esé ba nɨ goó ba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index