Search form

Yiwáni 19:15

15Zɨ́ Yụ́da ga gére née kpá fú úku ledre kɨ́dí, “Idí úyu ꞌdáꞌba. Oꞌdo née idí úyu ꞌdáꞌba.”

Piláto ya zɨ́ye ní, “Bɨ nɨ Mongụ́ ngére esé, idínɨ́ úfu wo ꞌdáꞌba?”

Manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní ya zɨ́ Piláto ní, “Ngére ezé nɨ dụụ́ kị́éꞌdo Káyísara.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index