Search form

Yiwáni 19:16

16Gɨ zɨ́a bɨ ukunɨ́ yị́ eyé ye kenée ní, Piláto yaá ufunɨ́ wo mu.

Ufunɨ́ Yésụ

(Matáyo 27:32-44, Márɨko 15:21-32, Lúka 23:26-43)

Geré zɨ́ asikíri e ꞌdíꞌbi Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index