Search form

Yiwáni 19:19

19Zɨ́ Piláto éké ledre ro éyị́ orụórụ zɨ́a íꞌbí a idínɨ́ phéphéngéṛị a ro mɨngbúngbu kágá kpɨtere do Yésụ ꞌdága kɨ́dí, “BA YÉSỤ ꞌYỊ ꞌBƗ NAZERÉTA, MONGỤ́ NGÉRE ꞌBƗ YỤ́DA E.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index