Search form

Yiwáni 19:2

2Sɨmɨ bɨ ocóasánɨ́ wo go ní, zɨ́ asikíri maáge lágáógụ kị́nị kụ́ṛókụ́ a káa zɨ́ tagíya ꞌbɨ mɨngburoko ngére e ní ésị a ro do Yésụ. Zɨ́ye ꞌdíꞌbiógụ mɨgbagbawu bongó bɨ káa zɨ́ ꞌbɨ mɨngburoko ngére ní, zɨ́ye ésị a ro Yésụ maꞌdáa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index