Search form

Yiwáni 19:21

21Zɨ́ ledre née sínyíne ro manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní gbála, zɨ́ye ị́nyịyé ndéréye úku ledre zɨ́ Piláto kɨ́dí, “Nda ídí ya Yésụ nɨ Ngére ezé ꞌbɨ Yụ́da e wá. Ídí éké a yá, uku ya née nɨ Ngére ezé ꞌbɨ Yụ́da e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index