Search form

Yiwáni 19:23

23Zɨ́ asikíri ga gére née lálaógụ ngíti géyị bongó ꞌbɨ Yésụ gɨ roa, zɨ́ye phéphé wo do mɨngbúngbu kágá. Gɨ do kacɨ́ a née, zɨ́ye ꞌdíꞌbiógụ bongó ené e ífi báyi a sɨmɨ a eso, ꞌyị kɨ́ ꞌbɨ ené kị́éꞌdo. Ngíti bongó ené maꞌdáa nɨ ꞌbɨ ené mbílíne, ndịsị ónzó a roné mɨónzó.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index