Search form

Yiwáni 19:24

24Gɨ ro bongó máa wo bɨ mbílíne née ní, zɨ́ asikíri ga gére née úku ledre kɨ́dí, “Ndazé lófosínyi wo ba mɨlófosínyi wá, idízé ónzó gbégbé. ꞌYị bɨ utú go zɨ́a ní, zɨ́a ꞌdíꞌbi a ne.”

Ledre ga bɨ asikíri ga gére née mengịnɨ́ ní, utúasá go kpịnị kɨ́ ledre ga bɨ kóo Lomo ukuiꞌbí zɨ́ ngúru nébị úku a kɨ́dí,

“Nɨyí ífi báyi bongó amá dongaráye,

zɨ́ye kpá ónzó gbégbé gɨ ro mbílí bongó amá ní.”

Asikíri ga gére née mengịnɨ́ kóo ledre née tɨ́ za cé káa zɨ́ bɨ kóo nébị uku ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index