Search form

Yiwáni 19:25

25Née ní, Maríya mbágá Yésụ odónɨ́ mɨmbéꞌdeyé kɨ́ lémịné nderé toronɨ́ go gbóo cigí mɨngbúngbu kágá bɨ phephénɨ́ Yésụ doa ní. Zɨ́ ngíti géyị kará e gbre ịrịyé mbá Maríya, ngíti a ꞌbɨ ené meꞌbe Keliyópa, ngíti a ꞌbɨ ené gɨ sɨmɨ gara bɨ kɨ́ ịrịné Magɨdála ní ndị́sị tóroyé ndro kɨ́ mbágá Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index