Search form

Yiwáni 19:26

26Sɨmɨ bɨsinyí sịndị́ kadra née ní, zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ꞌbúa nɨ do Yésụ kɨ́ngaya ní, nderé toro go gbóo cigí mbágá Yésụ kenée. Zɨ́ Yésụ úku kása ledre gɨ do mɨngbúngbu kágá gɨrí zɨ́ mbágáne kɨ́dí, “Mamá, owụ́oꞌdo bɨ nɨ tóro cigíyị íri née, idí nda ídí zɨ́yị káa do owụ́ ꞌbɨ eyị́.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index