Search form

Yiwáni 19:29

29Ábuwá asikíri ga gére née ꞌdiꞌbiogụnɨ́ mɨndogó leꞌyị́ kóṛó eyé go kɨ́rɨ́ née ndị́sị kɨ́ éwé yị́ eyé. Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre bɨ Yésụ uku kɨ́dí, mɨmbéꞌdené ịrị́ mɨị́rị́ ní, zɨ́ ngúruyé ndéréne ꞌdíꞌbiógụ éyị́ káa zɨ́ katúu ní ónzó a bu sɨmɨ mɨndogó leꞌyị́ eyé ba, ésị a ro ngbángbá kágá sị́kpịóto a tara Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index