Search form

Yiwáni 19:3

3Zɨ́ye ndị́sịyé fólo wo kɨ́ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Azé go óto úndruyị́ ngére ꞌbɨ Yụ́da e.” Nda gɨ ꞌdáꞌba, do ndị́sịyé óngbo komoa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index