Search form

Yiwáni 19:30

30Sɨmɨ bɨ Yésụ mbulúonzó mɨndogó leꞌyị́ née ní ní, zɨ́ Yésụ maꞌdáa úku ledre kɨ́dí, “Moko ga bɨ kóo kásaógụ máa gɨ royé ní, máméngịónzó yée go.” Geré gɨ do kacɨ́ ledre née ní, zɨ́a ótoómo ꞌdówụ́ne, geré zɨ́ komo go a útúne ngeṛe.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index