Search form

Yiwáni 19:31

31Gɨ zɨ́a yị́ ené go sịndị́ kadra ꞌbɨ Yụ́da e ꞌbɨ yéme royé kɨ́lóndó a née go Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro bɨ kɨ́ ledrené owó owó ní. Zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ndéréye zɨ́ Piláto, idí íꞌbí lorụ gɨ ro zɨ́ asikíri e ndéréye ócóꞌdéwe sịndị́ ꞌyị ga bɨ phephénɨ́ yée née gɨ ro zɨ́ye úyuyé ꞌdiya zɨ́ sụmụyé e ógụyé ꞌdíꞌbióyó yée gɨ do mɨngbúngbu kágá ꞌdáꞌdá zɨ́ ngítí kadra kɨ́ útúne gɨ zɨ́a kɨ́lóndó go Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, kacɨ́ ondụ́ ezé ꞌyị méngị moko ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index