Search form

Yiwáni 19:32

32Zɨ́ Piláto kása asikíri ené e idínɨ́ mu ndéré ócóꞌdéwe sịndị́ ꞌyị ga phephénɨ́ yée née. Tonónɨ́ ócóꞌdéwe fị sịndị́ ꞌyị ga bɨ phephénɨ́ yée kɨ́ Yésụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index