Search form

Yiwáni 19:35

35Máa Yiwáni, máéké zɨ́se ba maꞌdíi ledre, ledre maꞌdáa mengị roné za cụ́ do komomá. Máéké gɨ do bɨ zɨ́se ówo a, gɨ ro zɨ́se ṇgúṇgu ledre Yésụ maꞌdáa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index