Search form

Yiwáni 19:38

Yoséfa oto umbu Yésụ

(Matáyo 27:57-61, Márɨko 15:42-47, Lúka 23:50-56)

38Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née ní, ngíti oꞌdo nɨ kóo bo kɨ́ ịrịné Yoséfa, nɨ gɨ sɨmɨ gara bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Aramatáyo ní. Oꞌdo née nɨ kóo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ, tɨ́ lá ili ené zɨ́ ꞌyị e ówo a wá gɨ zɨ́a ngịrị Yụ́da e ndịsị méngị wo mɨméngị. Zɨ́ oꞌdo née ị́nyịné ndéréne ndúꞌyú Piláto, idí ṇgúṇgu a zɨ́ne ꞌdíꞌbi umbu Yésụ ndéré óto a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index