Search form

Yiwáni 19:39

39Nịkodị́mo bɨ kóo nderé ódro kɨ́ Yésụ kɨ́ ndụlụ ní nɨ kóo kpá bo ore sɨmɨ bɨ Yoséfa nɨ ndéré ndúnduꞌyú gɨ ro ꞌdíꞌbi umbu Yésụ ní. Zɨ́ Nịkodị́mo maꞌdáa ꞌdíꞌbi mongụ́ sụꞌbụ́ bɨ kɨ́ bɨlámá kágá mɨndonyo e sɨmɨné bɨ ugúnɨ́ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́ ní kpa gɨ ro ndéré sụ́sụ a ro umbu Yésụ. Zɨ́ye ndéréye kɨ́ Yoséfa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index