Search form

Yiwáni 19:41

41Bi bɨ kóo ufunɨ́ Yésụ doa née, yáká nɨ kóo ore. Mị́ngị́ yáká maꞌdáa iciomo kóo gu ore nzíyiné otonɨ́ aka ꞌyị sɨmɨ a wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index