Search form

Yiwáni 19:42

42Gɨ zɨ́a née sị́lị́ bɨ Yụ́da e ndịsịnɨ́ yéme royé sɨmɨ a gɨ ro Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro ní, gɨ zɨ́ kéyị née zɨ́ye ꞌdíꞌbi umbu Yésụ ꞌdiya ndéré óto a ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index