Search form

Yiwáni 19:7

7Zɨ́ Yụ́da ga gére née úkulúgu ledre zɨ́ Piláto kɨ́dí, “Lorụ ezé nɨ bo, uku ledre kɨ́dí, ꞌyị káa zɨ́ oꞌdo née idí úyu ꞌdáꞌba gɨ zɨ́a oꞌdo maꞌdáa uku ledre ya née nɨ Owụ́ ꞌbɨ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index