Search form

Yiwáni 19:9

9Zɨ́ Piláto maꞌdáa ólụ́lúgu roné ꞌdị́cị́, zɨ́a ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Áyí yị́ eyị́ gɨ ꞌda? Yésụ ịtị ené e wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index