Search form

Yiwáni 20

Mɨúrú Yésụ gɨ sɨmɨ umbu

(Matáyo 28:1-10, Márɨko 16:1-8, Lúka 24:1-12)

1Sɨmɨ sị́lị́ gɨ do kacɨ́ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro akpa kɨ́ sị́ ndóndó, zɨ́ Maríya bɨ gɨ sɨmɨ gara bɨ Magɨdála ní, ị́nyịné ndéréne sị́ bi zɨ́ Yésụ. Nɨ ógụ íri ní, mɨsɨsɨlekpe tutú bɨ gbụṛụgbụ otonɨ́ ngbụtụrụ́ tara mbotụ gu ní, gbụṛụgbụ oyónɨ́ go, bi kacɨ́ a go fúó. 2Zɨ́ kára née ị́nyịné gɨ ore ngásálúgu roné úku ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ga bɨ ꞌbɨ Yésụ ní, Simúna Pétero e kɨ́ ngíti ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ꞌbúa nɨ doa kɨ́ngaya ní. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máógụ ba gɨ sị́ bi, ngíti géyị ꞌyị e ꞌdiꞌbioyónɨ́ umbu Ngére Yésụ gɨ sɨmɨ gu go, togụ́ otonɨ́ nda wo go ꞌdáya yá, máówo wá.”

3Sɨmɨ bɨ Pétero uwúnɨ́ ledre née kɨ́ ezené née kenée ní, geré zɨ́ye ị́nyịyé ngásáye sị́ bi íri. 4Zɨ́ eze Pétero bɨ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ngasánɨ́ kɨ́ Pétero ní, ógụụ́tụ roné fị ne sị́ bi íri. 5Sɨmɨ bɨ ogụ íri ní, zɨ́a ndị́sịné cịkị sága lúrúkása bi sɨmɨ gu. Lurúndiki lá dụụ́ bɨkenyị́ bongó bɨ otonɨ́ Yésụ kɨ́e ní.

6Zɨ́ Simúna Pétero ngásáógụ ꞌbɨ ené nda gɨ ꞌdáꞌba, geré zɨ́a ólụ́ne sɨmɨ gu. Ndiki íri kpá lá dụụ́ bɨkenyị́ bongó bɨ otonɨ́ Yésụ kɨ́e ní. 7Zɨ́a kpá lúrú mbílí bongó máa wo bɨ loꞌbụꞌdụtụnɨ́ komo Yésụ kɨ́e ní, kóꞌdụ́ gu ꞌdí keṛị́ kenée. 8Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ gáa ogụụtụ roné sị́ bi íri ní ólụ́ne sɨmɨ gu. Gɨ zɨ́a bɨ ogụndiki tɨ́ bongó ga gére née íri ní, zɨ́a ṇgúṇgu a kɨ́dí, maꞌdíi, Yésụ urú go. 9ꞌYị lódụ́ kacɨ́ Yésụ owoyemenɨ́ aka eyé kóo ledre bɨ sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo bɨ ya Yésụ nɨ úrú gɨ sɨmɨ umbu ní wá.

10Nda gɨ ore, zɨ́ Pétero ị́nyịyé kɨ́ ezené née ndáꞌbalúgu royé ꞌbe.

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ Maríya Magɨdalá

(Márɨko 16:9-11)

11Zɨ́ Maríya Magɨdalá kpá ndáꞌbalúgu roné sị́ bi íri ndị́sị íni ini kɨ́ ndálané kpá fú kɨ́ lúrú bi sɨmɨ gu. 12Zɨ́a lúrúndíki maláyika e gbre sɨmɨ toso ꞌyịmaꞌdí e, esịnɨ́ royé mbá bɨkenyị́ bongó nɨyí go mɨndị́sịyé kɨ́ꞌdí bɨ otonɨ́ Yésụ ní. Ngíti a ndịsị ꞌbɨ ené ꞌdí sị́ do, ngíti a ꞌbɨ ené sị́ sịndị́.

13Zɨ́ maláyika ga gére née ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mamá, ndị́sị íni ini gɨ ro ꞌdi?”

Zɨ́ Maríya úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ngíti géyị ꞌyị e ꞌdiꞌbioyónɨ́ umbu Ngére amá gɨ ona go. Máówo wá togụ́ nderénɨ́ nda oto wo ba go ꞌdáya yá.” 14Gɨ do kacɨ́ ódro née, zɨ́a óyó roné nɨ lúrú bi káa yá, zɨ́a lúrúndíki Yésụ kɨ́ tóro, owo ené bɨ ya née Yésụ ní wá.

15Zɨ́ Yésụ nda kpá ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mamá, ndị́sị íni ini gɨ ro ꞌdi? Sara ndị́sị gámásóꞌdo náambi?”

Maríya somụ́ ꞌbɨ ené ya née go oꞌdo bɨ ndịsị lúrú bi kacɨ́ yáká ba ogụ ndị́sị ódro née ne. Zɨ́ Maríya úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, togụ́ ꞌdíꞌbióyó wo gɨ ona yị́ị yá, ídí ꞌdódo a gɨ ro zɨ́ma ndéréma ꞌdíꞌbi ókpó wo.”

16Geré zɨ́ Yésụ ndólo wo fúó kɨ́dí, “Maríya.”

Zɨ́ Maríya óyó roné ꞌdiya zɨ́a, gɨ zɨ́a owoyeme sɨmɨ kúrú a go kɨ́dí, née Yésụ. Zɨ́a ndólo Yésụ kɨ́ tara Aramáyika kɨ́dí, “Raboní.” Ini ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre.”

17Zɨ́a úku ledre zɨ́ Maríya kɨ́dí, “Ndá aka óto sị́lị́yị romá wá, gɨ zɨ́a máókpó aka amá gị zɨ́ Babá ꞌdáa wá. Ndéré mu zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, mándị́sị kpá ndólo yée lúndumá e. Ídí úku ledre zɨ́ye yá, máúrú gɨ sɨmɨ umbu go. Mááyí go yéme romá gɨ ro ndáꞌbalúgu romá zɨ́ ꞌBụzé bɨ nɨ kpá Lomo ezé kése ní.”

18Nda gɨ ore, zɨ́ Maríya Magɨdála ndéréne úku a zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní kɨ́dí, “Ngére urú go, málúrú wo go cụ́ kɨ́ komomá.” Zɨ́a kpá lị́kpị́ ledre ga bɨ Yésụ uku yée zɨ́a ní mbá zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga.

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

(Matáyo 28:16-20, Márɨko 16:14-18, Lúka 24:36-49)

19Nda go kɨ́ tagá ndụlụ sɨmɨ sị́lị́ gɨ do kacɨ́ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga yokonɨ́ royé go mbá sɨmɨ ꞌdị́cị́ kị́éꞌdo, zɨ́ye ꞌdụ́tụ mbotụ kacɨ́ye go ndá ndá ndá gɨ zɨ́ ngịrị mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e. Ábuwá Yésụ ogụ go tóroné dongaráye ꞌdị́cị́ íri. Nɨyí óyó komoyé káa yá, gbó ro Yésụ. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lomo idí kɨ́se.” 20Zɨ́a ꞌdódo mbiṛi bɨ sɨmɨ sị́lị́ne kɨ́ wo bɨ dogboṛụ sɨmɨné ní zɨ́ye. Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga lurúnɨ́ kenée ní, zɨ́ye ídíye mbá kɨ́ rokinyi kɨ́dí Ngére eyé ndaꞌbaogụ go.

21Zɨ́ Yésụ kpá úku ándá ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Lomo idí kɨ́se. Káa zɨ́ bɨ Babá kasaogụ máa ꞌdódo ledre ené zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ní, mááyí go kpá kása sée, ídísé mu ndéré kɨ́ ꞌdódotátá ledre ené zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e.” 22Sɨmɨ bɨ ukuonzó ledre ga gére go ní, zɨ́a lụ́wụ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo doyé, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “ꞌDówụ́ Lomo idí ndị́sị sáká sée. 23Kɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo bɨ máíꞌbí zɨ́se née togụ́ ótoómosé ledre go zɨ́ ꞌyị lúyú ledre yá, Lomo nɨ kpá ótoómo ledre zɨ́a. Togụ́ ótoómosé ledre zɨ́a wá yá, Lomo otoomo ené kpá ledre zɨ́a wá.”

Yésụ uku ledre zɨ́ Tóma

24Sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ sokó doa gbre (12) ní, ngúruyé bɨ Tóma ní nda kóo ore wá. Gɨ zɨ́a bɨ Tóma maꞌdáa nɨyí toṇgo e ní, ndịsịnɨ́ nda ndólo wo, “Máárátoṇgo.” 25Sɨmɨ bɨ Tóma ndaꞌbaogụ dongará lafúne e ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní, zɨ́ lafúga maáge úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Lurúzé Ngére Yésụ go trịdrị cụ́ kɨ́ komozé.”

Zɨ́ Tóma úku ledre zɨ́ lafúne ga gére née kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, ꞌbúó togụ́ málúrú bi kacɨ́ musumári ga bɨ kóo phephénɨ́ wo kɨ́e, zɨ́ma tátáúzu mbiṛi phala bɨ kóo lụkụnɨ́ wo kɨ́e ní go, mááyí fú ṇgúṇgu ledre bɨ úkusé née. Togụ́ kenée wá, máṇgúṇgu amá ledre esé née wá.”

26Gɨ do kacɨ́ sị́lị́ e ịnyị do a gbre (7), ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ yokonɨ́ royé kpá go mbá ꞌdị́cị́ kị́éꞌdo, Tóma nɨ kóo nda goó bo, mbotụ nɨ kpá mɨꞌdụ́tụné. Geré zɨ́ Yésụ ógụ tóroné dongaráye zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lomo idí kɨ́se.” 27Zɨ́a úku ledre zɨ́ Tóma kɨ́dí, “Tóma, lúrú aka mbiṛi bɨ sɨmɨ sị́lị́ma ba, zɨ́yị tátáúzu wo bɨ dogboṛụ sɨmɨmá ní. Ídí ótoómo kála ledre, zɨ́yị ṇgúṇgu a kɨ́dí maꞌdíi, máúrú go gɨ sɨmɨ umbu.”

28Nda gɨ ore, zɨ́ Tóma úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Maꞌdíi, áyí Lomo kpá Ngére amá.”

29Yésụ ya zɨ́a ní, “Ṇgúṇgu ledremá née lá gɨ zɨ́a bɨ lúrú máa go cụ́ kɨ́ komoyị́ ní? Mongụ́ úndru nɨ ídí zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá ꞌdáꞌdá zɨ́ye kɨ́ lúrú máa kɨ́ komoyé ní.”

30Tụ́ꞌdụ́ mɨngburoko ledre e nɨyí kóo bo Yésụ mengị yée, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née kóo lúrú yée cụ́ kɨ́ komoyé, tɨ́ lá ledre maáge ndanɨ́ mbá mɨékéye sɨmɨ bụ́kụ ba wá. 31Yée ga bɨ máéké yée sɨmɨ bụ́kụ ba, nɨyí gɨ do bɨ zɨ́se ówo yée, zɨ́se ṇgúṇgu ledre Kɨ́résịto Yésụ maꞌdáa kɨ́dí, nɨ mbigí Owụ́ ꞌbɨ Lomo. Lomo kasaogụ wo do sogo káṇgá káa do Ngére. Togụ́ ṇgúṇgusé ledre ené go yá, nɨ íꞌbí trịdrị bɨ za fí ní zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index