Search form

Yiwáni 20:12

12Zɨ́a lúrúndíki maláyika e gbre sɨmɨ toso ꞌyịmaꞌdí e, esịnɨ́ royé mbá bɨkenyị́ bongó nɨyí go mɨndị́sịyé kɨ́ꞌdí bɨ otonɨ́ Yésụ ní. Ngíti a ndịsị ꞌbɨ ené ꞌdí sị́ do, ngíti a ꞌbɨ ené sị́ sịndị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index