Search form

Yiwáni 20:15

15Zɨ́ Yésụ nda kpá ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mamá, ndị́sị íni ini gɨ ro ꞌdi? Sara ndị́sị gámásóꞌdo náambi?”

Maríya somụ́ ꞌbɨ ené ya née go oꞌdo bɨ ndịsị lúrú bi kacɨ́ yáká ba ogụ ndị́sị ódro née ne. Zɨ́ Maríya úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, togụ́ ꞌdíꞌbióyó wo gɨ ona yị́ị yá, ídí ꞌdódo a gɨ ro zɨ́ma ndéréma ꞌdíꞌbi ókpó wo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index