Search form

Yiwáni 20:16

16Geré zɨ́ Yésụ ndólo wo fúó kɨ́dí, “Maríya.”

Zɨ́ Maríya óyó roné ꞌdiya zɨ́a, gɨ zɨ́a owoyeme sɨmɨ kúrú a go kɨ́dí, née Yésụ. Zɨ́a ndólo Yésụ kɨ́ tara Aramáyika kɨ́dí, “Raboní.” Ini ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index