Search form

Yiwáni 20:17

17Zɨ́a úku ledre zɨ́ Maríya kɨ́dí, “Ndá aka óto sị́lị́yị romá wá, gɨ zɨ́a máókpó aka amá gị zɨ́ Babá ꞌdáa wá. Ndéré mu zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, mándị́sị kpá ndólo yée lúndumá e. Ídí úku ledre zɨ́ye yá, máúrú gɨ sɨmɨ umbu go. Mááyí go yéme romá gɨ ro ndáꞌbalúgu romá zɨ́ ꞌBụzé bɨ nɨ kpá Lomo ezé kése ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index