Search form

Yiwáni 20:19

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

(Matáyo 28:16-20, Márɨko 16:14-18, Lúka 24:36-49)

19Nda go kɨ́ tagá ndụlụ sɨmɨ sị́lị́ gɨ do kacɨ́ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga yokonɨ́ royé go mbá sɨmɨ ꞌdị́cị́ kị́éꞌdo, zɨ́ye ꞌdụ́tụ mbotụ kacɨ́ye go ndá ndá ndá gɨ zɨ́ ngịrị mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e. Ábuwá Yésụ ogụ go tóroné dongaráye ꞌdị́cị́ íri. Nɨyí óyó komoyé káa yá, gbó ro Yésụ. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lomo idí kɨ́se.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index