Search form

Yiwáni 20:2

2Zɨ́ kára née ị́nyịné gɨ ore ngásálúgu roné úku ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ga bɨ ꞌbɨ Yésụ ní, Simúna Pétero e kɨ́ ngíti ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ꞌbúa nɨ doa kɨ́ngaya ní. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máógụ ba gɨ sị́ bi, ngíti géyị ꞌyị e ꞌdiꞌbioyónɨ́ umbu Ngére Yésụ gɨ sɨmɨ gu go, togụ́ otonɨ́ nda wo go ꞌdáya yá, máówo wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index