Search form

Yiwáni 20:20

20Zɨ́a ꞌdódo mbiṛi bɨ sɨmɨ sị́lị́ne kɨ́ wo bɨ dogboṛụ sɨmɨné ní zɨ́ye. Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga lurúnɨ́ kenée ní, zɨ́ye ídíye mbá kɨ́ rokinyi kɨ́dí Ngére eyé ndaꞌbaogụ go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index